Opvragen justitiële informatie bij artikel 35 DHW

Vraag

Mag de burgemeester bij de aanvraag van een artikel 35-ontheffing justitiële informatie opvragen?

Antwoord

In artikel 8, lid 1 onder b DHW staat vermeld dat een leidinggevende van goed levensgedrag moet zijn. In artikel 8, lid 2 DHW staat vermeld dat de leidinggevende ook nog moet voldoen aan aanvullende moraliteitseisen. Die zijn uitgewerkt in het Besluit eisen zedelijk gedrag DHW 1999.

Dat betekent dat bij een aanvraag om drank- en horecavergunning op grond van artikel 8, lid 2 DHW in samenhang met artikel 13, lid 1 en 3 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, gegevens worden opgevraagd en verstrekt uit deze registers.

Echter, dat is anders bij het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 DHW. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke ontheffing moet de persoon onder wiens verantwoordelijkheid alcoholhoudende dranken worden verstrekt 21 jaar zijn en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

Wat hier opvalt is dat aldus niet voldaan hoeft te worden aan de andere eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag zoals verwoord in het Besluit eisen zedelijk gedrag 1999 zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 DHW). De reden dat voor deze systematiek is gekozen, is om de ontheffing niet te veel te laten ophouden door een langdurig onderzoek overeenkomstig het besluit.

Vandaar dat deze mogelijkheid van toetsing bij justitie ook niet in de Drank- en Horecawet is opgenomen.

Wanneer een gemeente deze justitiële informatie wel opvraagt, dan is dat in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 35 DHW en daar moet de gemeente nadrukkelijk op worden gewezen.

Mocht het zo zijn dat uit de op die wijze verkregen info een ontheffing wordt geweigerd, dan kan in een mogelijke procedure aan de gemeente worden tegengeworpen dat zij deze info niet hadden mogen verkrijgen en het weigeringsbesluit aldus een legitieme grondslag mist met mogelijke schadeclaims van dien.

Posted in: Veelgestelde vragen

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

een initiatief van